مسابقه در ساعت 24 روز 31 فروردین پایان خواهد یافت.


امکان ارسال تصویر، ثبت نظر و رای پس از مسابقه نیز وجود خواهد داشت


تعدادی از تصاویر ارسالی "زهرا حیدری"، "فردی"، "جلیلیان" بدلیل عدم رعایت قوانین حذف شد