جوایز

جوایز مسابقه

  • 6 جایزه 5.000.000 ریالی در این مسابقه اهدا خواهد شد، 5 جایزه برای تصاویر برتر به انتخاب کاربران و 1 جایزه برای فعال ترین کاربر در زمینه ثبت رای برای تصاویر

  • 5 جایزه تصاویر، هرکدام به یکی از تصاویر در زمینه های معرفی شده تعلق خواهد گرفت.

  • تنها ملاک انتخاب تصاویر برتر، رای کاربران خواهد بود.

  • جوایز در روز 20 فروردین و در حضور حامیان مالی همایش اهدا خواهد شد.

  • بر اساس رایزنی های انجام گرفته، احتمال افزایش تعداد جوایز وجود دارد، در صورت افزایش تعداد جوایز، از طریق پایگاه ایلام امروز اطلاع رسانی خواهد شد